قطعه گم شده
ساعت ٢:٥٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٧ تیر ،۱۳۸٧ : توسط : Ali Eblis

 

قطعه گم شده

 

قطعه یی را گم کرده بود و دل آزرده بود.

پس عزم جست و جو کرد ، برای یافتن قسمت گم شده اش.

و همانطور که می غلتید و پیش می رفت

آوازی این چنین می خواند:

گم شده ام را می جویم

گم شده ام را می جویم

به هر جا سر می کشم تا گم شده ام را بیابم.

گاه از شدت گرمای آفتاب می پخت

اما بعد باران خنک می بارید.

و گاه از سرمای برف یخ می زد

اما آفتاب مهربان سر می رسید و گرمی اش را به او می بخشید.

و از آنجا که یک قطعه اش گمشده بود نمی توانست تند و پرشتاب بغلتد.

برای همین می ایستاد تا با کرمی، گپی بزند.

یا گلی را بو کند.

و گاه از کنار خاله سوسکه می گذشت و گاه خاله سوسکه از کنار او می گذشت.

و این بهترین لحظه های زندگی اش بود.

و همین طور رفت و رفت ، از فراز اقیانوسها آوازخوانان:

" در جستجوی قطعه گم شده ام هستم. "

از فراز خشکی ها و دریاها آوازخوانان:

" زانوهایم را قوت بخش و بال هایم را قدرت،

در جستجوی قطعه گم شده ام هستم. "

گذشت از میان باتلاق ها و بیشه ها

از فراز کوهساران

و از دامنه کوهستان ها

تا این که یک روز،

"خدای بزرگ! این جا رو باش"

آوازخوانان:

" یافتم قطعه گم شده ام را

یافتم قطعه گم شده ام را

زانوهایم پرتوان، بالهایم پرکشان

یافتم قطعه گم... "

آن وقت قطعه پیدا شده گفت:

"یک کمی صبر کن

قبل از آن که خستگی را از زانوانت بیرون کنی و بالهایت را قوت بخشی

من کجا و قطعه گم شده تو کجا

من قطعه گم شده هیچ کس نیستم

و تازه اگر هم قطعه گم شده کسی باشم

فکر نمی کنم قطعه گم شده تو باشم!"

غمگین و آزرده گفت: "آه

می بخشید که مزاحم شما شدم."

و غلت زنان به راه افتاد.

قطعه دیگر یافت

اما آن قطعه بسیار کوچک بود.

و این قطعه دیگر خیلی خیلی بزرگ بود.

آن سومی یک کمی تیز بود.

و چهارمی زیادی چهارگوش بود.

یک بار خیال کرد

پیدا کرده است

قطعه ای را که دنبالش می گشت

اما درست و حسابی جا نیفتاد.

و آن را به کناری انداخت.

بار دیگر که با قطعه ای برخورد کرد

و او خود به خود شکست

باز هم غلتید و رفت و رفت

ماجراهایی داشت

در حفره ای افتاد

و محکم با یک دیوار سنگی برخورد کرد

آن وقت یک روز رسید

به یک قطعه دیگر که به نظرش رسید

حسابی جفت و جور اوست.

به او گفت: سلام

قطعه گفت: سلام

"تو قطعه گم شده کسی هستی؟"

"تا آن جا که می دانم ، نه"

"خوب، می خواهی برای خودت باشی..."

"بدم نمی آید با کسی باشم ولی هنوز مال خودم هستم."

"دوست داری مال من باشی."

"بدم نمی آید."

"شاید با هم جفت و جور نشویم."

"امتحان می کنیم."

آهان؟

سرانجام و سرانجام

جفت و جور شد

چه خوب هم

غلت زنان پیش رفت

و چون حالا دیگر

کامل کامل بود

تندتر می غلتید

و پرشتاب تر و پر شتاب تر از گذشته

و پرشتاب تر از هر زمان دیگری بود

آن قدر تند و با شتاب که نمی توانست بایستد

بایستد و با کرم گپی بزند.

 یا بایستد و گلی را بو کند

و پرشتاب تر از آن بود که پروانه بر رویش بنشیند

نمی توانست ترانه شاد خود را بخواند

پی....دا کرد....ه ام ق...طع...ه....

یافت...م ق...طع...ه....

حالا که کامل شده بود

دیگر ترانه یی سر نمی داد

با خودش فکر می کرد: آها، چه شد که اینجوری شد

و از غلتیدن و چرخیدن باز ماند.

و آن وقت قطعه پیدا شده را به کناری گذاشت

و آرام و آرام غلتید و دور شد

و همان طور که می غلتید ترانه اش را خواند

"می گردم و می جویم قطعه گم شده ام را

می گردم و می جویم قطعه گم شده ام را

آی آی آی ، می رم این جا ، می رم آن جا

می جویم قطعه گم شده ام را. "

 

نویسنده : شل سیلور استاین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=======================================

 

 

برخورد قطعه گم شده با دایره کله گنده

 

قطعه گم شده تنها نشست در انتظار کسی که پیش او آید و او را با خود ببرد.

بعضی ها با او جفت و جور بودند. اما با آن ها نمی توانست غلت بزند.

با بعضی ها می توانست غلت بزند اما با او جفت و جور نبودند.

بعضی ها هم اصلاًً نمی دانستند جفت و جور بودن یعنی چه.

و بعضی ها نمی دانستند اصلا  چیزی درباره چیزی.

بعضی ها خیلی نازک نارنجی بودند.

یکی او را روی پایه ستونی گذاشت...

و همان جا به حال خودش رها کرد.

بعضی ها قطعه های بسیاری گم کرده بودند.

بعضی ها کلی قطعه اضافی داشتند.

یاد گرفت از گرسنه ها که دنبال قطعه گم شده خود بودند، خود را پنهان کند.

باز هم با قطعاتی دیگر برخورد کرد.

بعضی ها خیلی بیش از حد نزدیک بودند.

بعضی ها هم بی آنکه به او اعتنا کنند از کنارش می گذشتند.

خود را آراست

بسیار جذاب تر شد...

فایده ای نکرد.

سعی کرد به چشم بیاید.

اما فقط خجالتی ها را ترساند.

دست آخر یکی سر رسید . کاملاً با او جفت و جور بود.

اما به طور ناگهانی...

قطعه گم شده بزرگ و بزرگ تر شد!

و باز هم بزرگتر

"نمی دونستم داری رشد می کنی و بزرگ تر می شوی"

قطعه گم شده گفت: من هم نمی دونستم

"من دنبال قطعه گم شده خودم هستم. قطعه ای که بزرگ و بزرگ تر نشود."

قطعه گم شده گفت: خداحافظ

آن وقت یک روز

یکی آمد که با همه فرق داشت

قطعه گم شده از  او پرسید:

از من چه می خواهی؟

"هیچ"

کاری داری برایت انجام دهم؟

"نه"

 قطعه گم شده پرسید: تو کی هستی؟

دایره کله گنده گفت:

من یک دایره کله گنده هستم.

قطعه گم شده گفت:

فکر می کنم تو همونی که دنبالش می گردم.

ممکنه قطعه گم شده تو باشم.

دایره کله گنده گفت:

اما من قطعه یی را گم نکرده ام.

قطعه گم شده گفت: تو جای خالی نداری که بخواهی با من جفت و جور بشی.

چه بد!

فکر می کردم بتونم با تو غلت بزنم...

دایره کله گنده گفت:

تو نمی تونی با من غلت بزنی. اما شاید بتونی با خودت غلت بزنی.

با خودم؟ یک قطعه گم شده نمی تونه با خودش غلت بزنه.

دایره کله گنده گفت: تا حالا سعی کردی؟

قطعه گم شده گفت:

اما من گوشه های تیزی دارم. به درد غلتیدن نمی خورم.

دایره کله گنده گفت: گوشه های تیز ساییده می شن. در هر حال باید با تو خداحافظی کنم. شاید باز هم یکدیگر را ببینیم.

و غلت زنان دور شد.

قطعه گم شده باز هم تنها ماند. مدت درازی همان جا ماند.

آن وقت آرام آرام خودش را از یک طرف بلند کرد.

تالاپ افتاد.

باز هم بلند شد... خودش را کشید... تالاپ و تالاپ تالاپ افتاد.

شروع کرد به پیش رفتن و مدتی نگذشت که تیزی هایش کند و صاف شد.

افتان و خیزان ، افتان و خیزان ، افتان و خیزان...

و آرام آرام شکلش عوض شد...

و آن وقت به جای تالاپی افتادن بامبی می افتاد

و بعد به جای بامبی افتادن دارام دارام می لغزید

و بعد به جای دارام دارام لغزیدن، قل قل می خورد

و نمی دانست به کجا می رود

و اهمیتی نمی داد.

و آن وقت واقعاً می غلتید و پیش می رفت!

 

 

                                                       نویسنده : شل سیلور استاین

 


 
Love English msg
ساعت ۸:۱٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٩ خرداد ،۱۳۸٧ : توسط : Ali Eblis

A Girl Said To Her BF: If U Kiss Me I’ll be Yours Favorite

Her BF Answered: Thanks for Your Warning

 

Those beautiful eyes, that incredible body, such a brain, nice smile.... But that is enough about me, tell me how you are?

 

[/left]U picked me up, u took me home, u put ur hands around my waist, u took off my top, den u put ur lips om mine. THANK GOD im a bottle of PEPSI[/left].

 

When you feel lonely, Cheer up! Just go to the mirror and say "Shit! I'm really so cute!" You'll overcome your sadness. But don't make it a habit cause liars go to HELL!

 

I want to suck you... lick you... wanna move my tongue all over you...wanna feel you in my mouth...yep, tat's how u...eat an ice cream!

 

Can u keep a secret?
Between me & u
you promise?
I really need to tell u this...
Well...
I MISS U...

 

Love me but, leave me not,
Kiss me but, miss me not,
Hit me but, hate me not,
Remember me but, 4get me not.

I was nervous at first, it was big & long it went straight up, i had 2 try it, i eased myself onto it i liked it. I went up & down on it.... NOW I LOVE ELEVATORS!

 

FRIENDS are like stars.....
You do not ALWAYS SEE
them but you know they are
always there...

 

Wanted to send u something nice that would make u smile but the postman told me to get out of the mailbox!


Upon receiving this text you must send it to:
1 person you like ,
1 person you hate ,
1 person you love and
1 person you wanna ----.
Now think about why I sent it to you

 


ik ik ik ik ik ik ik i k
ik ik ik ik ik ik ik i k
ik ik ik ik ik ik ik i k
ik ik ik ik ik ik ik i k
you speak very good monkey language

 


When i look@the sky, i c u.
When i look@the moon, i c u.
When i look@the sun, i c u.
When i look@the sea, i c u.
EXCUSE ME,
CAN U MOVE A LITTLE

 

Without u life is black not white without u the world has no hope,no light without u i can't go left or right without u i lose my sight thank u my... Glasses!

 

Hi! sorry, I have no sms 4u tonight. Hey I said no sms 4u. still keep reading?! There is no sms 4u, I said! ahmagh! MIGAM SMS NADARAM VASAT. Hala baz bekhoon!

I look at the moon, the moon is beautiful... I look at you.. I.. I'd rather look at the moon again..

 

Kind, intelligent, loving and hot.
This describes everything you are not...

 

Roses r red, violets r blue,
Sugar is sweet, and so are u.
But da roses r wilting, da violets r dead, da sugar bowl's empty and so is ur head!

My darling, my lover, my beautiful wife, Marrying you really messed up my life...

 

Don't wait until it's too late to tell someone how much you love, how much you care. Because when they're gone, no matter how loud you shout and cry, they won't hear you anymore.

Love isn't a decision, it's a feeling. If we could decide who to love, then, life would be much simpler, but then less magical.

24hrs make a lovely day,
7 days make a lovely week,
52 weeks make a lovely year & knowing a
person like me will make ur life lovely.

Have a lovely day n life!**

24hrs make a lovely day,
7 days make a lovely week,
52 weeks make a lovely year & knowing a
person like me will make ur life lovely.

Have a lovely day n life!**

Romantic SMS, Romantic English SMS, 167 Characters


Wen things go wrong...
Wen sadness fills ur heart...
wen tears flow in ur eyes...
always remember 3 things
1) I'm with u...
2) Still with u...
3) Will ALWAYS b...

Romantic SMS, Romantic English SMS, 168 Characters


Luv meanz to see someone with closed eyez,
to miss some1 in crowd,
2 find some1 in every thought,
to live 4 some1, luv some1, but sure tht sum1 is ONLY one!

Romantic SMS, Romantic English SMS, 160 Characters


Khushi se dil ko aabad karna...
Aur gham ko dil se azad karna,
Hamari bus itni gujarish hai ke hame bhi
Din me ek baar YAAD karna...

Romantic SMS, Romantic English SMS, 136 Characters


If Your asking if I Need U the answer is 4Ever..
If Your askin if I'll Leave U the answer is Never..
If Your askin what I value the Answer is U..
if Your askin if I love U the answer is I do.


Romantic SMS, Romantic English SMS, 198 Characters


I dream about you evey night
I shiver when your in sight
I long to hold you close n tight
I wanna be there with all my might
I m just hoping I'm the girl whos right


Romantic SMS, Romantic English SMS, 174 Characters


When i look at you,
i cannot deny there is God,
cause only God could have created some one
as wonderful n beautiful as you


Romantic SMS, Romantic English SMS, 127 Characters


if i reached for your hand , will u hold it ?
If i hold out my arms, will u hug me ?
If i go for your lips, will u kiss me ?
If i capture ur heart , will u love me ??

Romantic SMS, Romantic English SMS, 170 Characters


Smile in Pleasure
Smile in Pain
Smile when trouble pours like Rain
Smile when sum1 Hurts U
Smile becoz SOMEONE still
Loves to see u Smiling!!

Romantic SMS, Romantic English SMS, 147 Characters


No shadows 2 depress u
only joys 2 surround u
many friends 2 luv u
God himself 2 bless u
These r my wishes 4 u,
for today, tommorrow & everyday


Romantic SMS, Romantic English SMS, 150 Characters


C.L.I.C.K. means :

C= cant live without u
L= love u
I= i miss u
C= care about u
K= kiss from my heart 2 u
So whenever u miss me just say CLICK.

Romantic SMS, Romantic English SMS, 151 Characters


Don't go for looks,
they can deceive
Don't go for wealth
even that fades away.

Go for sum1 who makes u
smile becoz only a smile makes
a dark day seem bright..

Romantic SMS, Romantic English SMS, 166 Characters


As days go by, my feelings get stronger,
To be in ur arms, I can't wait any longer.
Look into my eyes & u'll see that it's true,
Day & Night my thought r of U..

Romantic SMS, Romantic English SMS, 163 Characters


All I wanted was sum1 2 care 4 me
All I wanted was sum1 who'd b there 4 me
All I ever wanted was sum1 who'd b true
All I ever wantedwas sum1 like U...

Romantic SMS, Romantic English SMS, 153 Characters


Love is like a CD track
That links our hearts together
Dont ever break that CD coz
That wud break my heart too.........

Romantic SMS, Romantic English SMS, 123 Characters


Message:some text missing*


Sender:Name Missing*
*Number Missing
*Sent:Date missing
*Missing U a lot thats y
everything is missing....

Romantic SMS, Romantic English SMS, 143 Characters


softly d leaves fo memories wil fal,
i'll pick them up & gather them all,
coz 2day, 2moro & til my life is through
i'll cherish having sum1 like u!

Romantic SMS, Romantic English SMS, 150 Characters


Memories r treasured
no1 can steal.
Parting is heartache
no1 can heal.
Sum'll 4get u wen ur gone
but i'll remember u
no matter how long..

Romantic SMS, Romantic English SMS, 144 Characters


I m on a mission:
Misson 2 avoid u,
2 forgetu, 2 get rid of u,
2 not 2 talk 2u or meet u,
in short....
MISSION IMPOSSIBLE!!

Romantic SMS, Romantic English SMS, 128 Characters


D smallest word is I,
the sweetest word is LOVE
and the dearest person
in the world is U.
tats y I Love You..:)

Romantic SMS, Romantic English SMS, 115 Characters


Dear O Dear, ur not near
but i can hear
dont get fear
Ur memories r here
liv wid cheer
no mere tear
and ur mine forever!

Romantic SMS, Romantic English SMS, 126 Characters


Q:Wat is luv?
*
*
*
*
A:Luv is wen sum1 breaks ur heart
n d most amazing thing
is tat u still luv them
wid every broken piece...!

Romantic SMS, Romantic English SMS, 137 Characters


A word to say, a word to hear
Even in ur absence i feel u near
R relation is strong..hope it goes long
v wil remain d same til d life goes on!

Romantic SMS, Romantic English SMS, 145 Characters


U may miss me
U may ignore me
U may even forget me
But one day if u wanna c me
Dont search, just c ur shadow
i wil be thr...Trust Me!!

Romantic SMS, Romantic English SMS, 139 Characters


I'll stand here 4ever,
If 4ever's what it takes,
because u r my 4ever,
and 4ever always waits.....


Romantic SMS, Romantic English SMS, 103 Characters


My past says u met me
My future says u wil care 4 me
My present says u wil understand me
But my heart says u wil
Always Remember ME!

Romantic SMS, Romantic English SMS, 136 Characters


Red or white
short or tall
wrapped in silver
not wrapped at all
under covers
inside a box
shapes & sizes
love comes in lots.

Romantic SMS, Romantic English SMS, 132 Characters


Ur precious love has
turned my life completely around,
I feel lik Im wlaking but
my feet dont seem 2 touch d ground..!!

Romantic SMS, Romantic English SMS, 123 Characters


Ur d angel who I cherish so dearly
in tis heart of mine,
d 1 who makes my day brighter,
by making my whole world shine..!

Romantic SMS, Romantic English SMS, 124 Characters


Wenever I miss U,
I wont luk 4u in my dreams
or try 2 hear ur voice in ur msgs.
I'll jus put my right hand across mychest n feel U!

Romantic SMS, Romantic English SMS, 135 Characters


In life luv is neither planned nor does it happen 4 a reason
but when d luv is real
it becums ur plan 4 life
n reason 4 living..!

Romantic SMS, Romantic English SMS, 133 Characters


Live 4 d person ho dies 4u,
Smile 4 d person ho cries 4u,
Fight 4 d person ho protects u,
n luv d person ho luvs u more than u..!

Romantic SMS, Romantic English SMS, 134 Characters


U'll alwys b mine 4 now n 4ever.
U'll alwys b mine 4 ur my treasure.
U'll always b mine pls tel me its true.
Pls b mine 4everi'll always luv u...!

Romantic SMS, Romantic English SMS, 149 Characters


Wen a TOUCH could HEAL a wound
Wen EYES'S cud SPEAK volumes
Wen a SMILE can confirm I M THERE
then why do v need owrds 2 say'I LOVE YOU.'

Romantic SMS, Romantic English SMS, 140 Characters


Its not ur mistake if u cant read d eyes which cheats u. But its really ur mistake if u cant read d eyes which loves u.

Romantic SMS, Romantic English SMS, 119 Characters


Its a nice feeling,wen sum1 u luv luvs u in retrn. So when u knw d 1 u luv has special feeling 4 u, never let them go coz its rare 2 find 2 hearts dat beat as 1.

Romantic SMS, Romantic English SMS, 161 Characters


when daylight turns 2 a darkened hue, D lovely stars r hinting @ u, Ur heart beats tells u something true, That some1 sumwher is missing U....!

Romantic SMS, Romantic English SMS, 144 Characters


I was asked about Newton's law and I said I don't know. I was questioned on the current President of USA and I wasn't sure if it is Clinton or Bush. But when I was asked on who I love, the only answer I can think of, is you.Romantic SMS, Romantic English SMS, 229 Characters


You are the twinkle of my eyes;
The smile on my lips;
The joy of my face;
Without you I am incomplete.Romantic SMS, Romantic English SMS, 109 Characters


Relationship doesn't get closer by meetings, but it is sweetend by THOUGHTS. I care for you in my own STRANGE ways. Maybe you will never know,  Maybe I will never show..

Romantic SMS, Romantic English SMS, 169 Characters


I ask God for a rose n he gave me flowers;
I ask God for water n he gave me an ocean;
I ask God for an angel n he gave me the best luv ever!

Romantic SMS, Romantic English SMS, 144 Characters


Every time i miss you, a star falls.
So if you ever look up at the sky and the stars are gone,
its because you made me miss you too much!

Romantic SMS, Romantic English SMS, 141 Characters


3 - 2 = one heart praying 4 you
1 + 1= two eyes looking for you
3+2= five sensesmissing you.
4+3= seven days in a week i desire you.
7+5= 12months asking god to bless youHave fun.... Most of them i used them and they worked  hehe

Romantic SMS, Romantic English SMS, 246 Characters


To be honest with you, I don't have the words to make you feel better, but I do have the arms to give you a hug, ears to listen to whatever you want to talk about, and I have a heart; a heart that's aching to see you smile again.

Romantic SMS, Romantic English SMS, 229 Characters


Let the world stop turning,
Let the sun stop burning,
Let them tell me love's not worth going through.
If it all falls apart,
I will know deep in my heart,
The only dream that mattered had come true
...In this life I was loved by you.

Romantic SMS, Romantic English SMS, 246 Characters


If I never met you, I wouldn't like you. If I didn't like you, I wouldn't love you. If I didn't love you, I wouldn't miss you. But I did, I do, and I will.


Romantic SMS, Romantic English SMS, 158 Characters


Let`s share the world.
A sea is for you, and waves are for me.
The sky is for you, and stars are for me.
The sun is for you, and light is for me.
Everything is for you, and you are for me...

Romantic SMS, Romantic English SMS, 198 Characters


I miss the laughs I used to get from you, I miss the talks we used to have. And above all, I just miss YOU!

Romantic SMS, Romantic English SMS, 107 Characters


If you wake up 1 day and were asked to have a wish, what would it be? Mine would be that our love would last until you see an apple in an orange tree =)

Romantic SMS, Romantic English SMS, 152 Characters


"I'm enthralled by your beauty, mesmerised by your charisma and spellbound by your love. No wonder I am always thinking about you."

Romantic SMS, Romantic English SMS, 131 Characters


Sending you my bed to let you rest, pillows to give you comfort and my blanket to keep you warm. I can't sleep now coz' I've lent you all my things already. Gd nite! I love you.

Romantic SMS, Romantic English SMS, 187 Characters


I finally got my past, present and future tenses correct today. I loved you. I love you. I will love you forever! :).

Romantic SMS, Romantic English SMS, 117 Characters


Set a place for me in your heart and not in your mind for the mind easily forgets but the heart always remembers. I love you.

Romantic SMS, Romantic English SMS, 125 Characters


The only regret I have is not knowing you since the day I was born - so that
I will be able to spend my ENTIRE life with you.

Romantic SMS, Romantic English SMS, 127 Characters


You know I wish I can be with you everyday for 8 days a week and 25 hrs a day. I never seem to get enough of you.

Romantic SMS, Romantic English SMS, 113 Characters


I would cross a thousand oceans just to hold you tight. I would climb a thousand mountains just to be with you every single night. Darling I miss you so much.

Romantic SMS, Romantic English SMS, 158 Characters


I would never be tired of you even if I am with you all day long. In fact I grow to like you a little more every day. I love you.

Romantic SMS, Romantic English SMS, 129 Characters


If i were a tear in ur eye i would roll down to ur lips.But if u were a tear in my eye i would never cry as i would be afraid 2 lose u!

Romantic SMS, Romantic English SMS, 135 Characters


A special smile, a special face.A special someone i cant replace. I luv u,i always will.U have filled a space no one can fill!

Romantic SMS, Romantic English SMS, 126 Characters


I have liked many but loved very few.Yet no-one has been as sweet as u. I'd stand and wait in the worlds longest queue.
just for the pleasure of a moment with u.

Romantic SMS, Romantic English SMS, 163 Characters


Wanting u is easy missing u is hard. Wishing u was with me wrapped up in my arms. Constantly think of u when we r apart. Ive got the padlock u have the key to my heart.

Romantic SMS, Romantic English SMS, 168 Characters


It takes 2 to tango, 2 to kiss, 2 to talk and remenisce.
So many good things cum in 2 and one of those things is me and u!

Romantic SMS, Romantic English SMS, 124 Characters


There are Tulips in my garden, there are Tulips in the park,
but nothing is more be beautiful than our two lips meeting in the dark!

Romantic SMS, Romantic English SMS, 134 Characters


Why do we close our eyes wen we sleep - wen we dream, wen we kiss? This is becoz the most precious thing in the world is unseen.
When i close my eyes i see you!

Romantic SMS, Romantic English SMS, 162 Characters


When you love someone truly, you don't look for faults, you don't look for answers, you don't look for mistakes. Instead, you fight the mistakes, you accept the faults and overlook the excuses.

Romantic SMS, Romantic English SMS, 193 Characters


I luv my eyes when u look into them; I luv my name when u say it; I luv my heart when u luv it; I luv my life when you are in it.

Romantic SMS, Romantic English SMS, 130 Characters


I searched through books & leafed through cards; For words that wud convey, what I had in my heart, but when I sat down to write, all I can write was....I Luv U

Romantic SMS, Romantic English SMS, 160 Characters


Sometimes the world gives me so many reasons to hate it but whenever it happens I just stop & think of u n say: How can I hate this world when u r a part of it

Romantic SMS, Romantic English SMS, 159 Characters


Life is a book we all read it. Luv is a blessing we all need it. Always be happy, always have a smile coz. Remember in this world we are just for a while!

Romantic SMS, Romantic English SMS, 154 Characters


Love is a medicine for any kind of wound, but there is no medicine found in the world for a wound given by love.

Romantic SMS, Romantic English SMS, 112 Characters


A candle may melt and it's fire may die, but the love you have given me will always stay as a flame in my heart.

Romantic SMS, Romantic English SMS, 112 Characters


We cannot be together,
But we'll never be apart,
For no matter what life brings us,
You’re always in my heart.

Romantic SMS, Romantic English SMS, 113 Characters


A kiss that is never tasted, is forever and ever wasted. -Billie Holiday

Romantic SMS, Romantic English SMS, 72 Characters


I don't care how many lips u’ve kissed, how many shoulders u’ve embraced & how many times u’ve said, I Luv U! All I care is not be the first but to be ur last!

Romantic SMS, Romantic English SMS, 159 Characters


Feelings are many but words are few, clouds are dark but sky is blue; Luv is a paper, life is glue, every thing is false, only My Luv is TRUE.

Romantic SMS, Romantic English SMS, 142 Characters


U want & u get, that's luck, U want & u wait, that's time. U want but u compromise, that's life. And U want & u wait & u don't compromise that's LOVE.

Romantic SMS, Romantic English SMS, 150 Characters


If you r in a dark room, you find blood everywhere and the walls are shaking- don't worry friend, u r at the safest place, you r in my heart.

Romantic SMS, Romantic English SMS, 141 Characters


I love the way you make me happy, and the ways you show your care. I love the way you say, 'I Love You,' and the way you're always there.

Romantic SMS, Romantic English SMS, 137 Characters


When it hurts to look back and you are scared to look ahead look beside you I'll always be there 4 you.

Romantic SMS, Romantic English SMS, 103 Characters


Little keys can open big locks, simple words can express great thoughts. A text from u never fails to make me smile the whole day through.

Romantic SMS, Romantic English SMS, 138 Characters


Hearts could only luv 4 a while u can put many relations in a file, u can make a desert from the Nile, but u can’t stop my smile when I c ur name on my phone.

Romantic SMS, Romantic English SMS, 158 Characters


If I were to describe true luv then I would describe it as what a snowman did to a snowwoman: He gave her warm hug n they both melted in each other’s arms.

Romantic SMS, Romantic English SMS, 155 Characters


Never waste an opportunity 2 say 'I love U' to someone u really like, coz it is not everyday u'll meet the person who has the magic to let u fall in love.

Romantic SMS, Romantic English SMS, 154 Characters


I looked at a sweet, beautiful rose, and then I looked at you, and I kept looking at you, for the rose isn't as beautiful as you. 2

Romantic SMS, Romantic English SMS, 131 Characters


If I could give u one thing in life, I would give u the ability to see yourself through my eyes, only then would u realise how special u r to me.

Romantic SMS, Romantic English SMS, 145 Characters


You put the fun in together,
The sad in apart,
The hope in tomorrow,
The joy in my heart.

Romantic SMS, Romantic English SMS, 92 Characters


Let love be the guide to your dreams, let love be the light to your heart, let your love be the reason why somebody else's heart still continues to beat.

Romantic SMS, Romantic English SMS, 153 Characters


If loving u is wrong, then I don't wanna be right. My luv for u is strong & brighter than any light. The way we must go is long but we'll win every fight.

Romantic SMS, Romantic English SMS, 154 Characters


Sometimes my eyes get jealous of my heart. Know why? Coz you always remain close to my heart and far from my eyes.

Romantic SMS, Romantic English SMS, 114 Characters


Loving is not how u forget but how u forgive, not how u listen but how u understand, not what u see but how u feel & not how u let go but how u hold on.

Romantic SMS, Romantic English SMS, 152 Characters


Another month, another year, another smile, another tear, another winter, another summer too but there will never be another you!

Romantic SMS, Romantic English SMS, 129 Characters


What is the difference between blood and you? Blood enters the heart and flows out but you entered the heart and stayed.

Romantic SMS, Romantic English SMS, 120 Characters


Find arms that will hold u at ur weakest, eyes that will c u at ur ugliest, heart that will luv at ur worst, if u hv found it, u've found luv.

Romantic SMS, Romantic English SMS, 142 Characters


When we were kids, we couldn't wait to grow up n fall in luv. Now that we are grown up, we realise that wounded knees were easier to heal than broken hearts.

Romantic SMS, Romantic English SMS, 157 Characters


'I Trust You' is a better compliment than 'I Love You' because you may not always trust the person you love but you can always love the person you trust.

Romantic SMS, Romantic English SMS, 153 Characters


Don’t rush in luv for it never runs out. Let luv be the one to knock at ur door, so by the time you start to fall, you know that ur feeling is for sure.

Romantic SMS, Romantic English SMS, 152 Characters


A kiss is just a kiss till u find the 1 u luv. A hug is just a hug till u find the 1 u're always thinkin of. A dream is just a dream till it comes true. Luv was just a word till I heard it from u.

Romantic SMS, Romantic English SMS, 196 Characters


When you love someone, it's nothing. When someone loves you, it's somthing. When u luv someone & they luv you back, it's everything.

Romantic SMS, Romantic English SMS, 132 Characters


The way u look into my eyes, it scares me,
The way u say I Luv U, it scares me,
The way u know just what to say, it scares me,
The ways u scare me I luv it.

Romantic SMS, Romantic English SMS, 159 Characters


Luv is like a cloud... luv is like a dream... luv is 1 word and everything in between... luv is a fairytale come true... Coz I found luv when I found U.

Romantic SMS, Romantic English SMS, 152 Characters


If Roses were black and violets were brown, my love for you would never be found but roses r red and violets are blue, all I want to say is I LUV U!

 

آیا می دانستید بزبز قندی اولین بز دیابتی در تاریخ است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اگه گفتید شباهت "زن" با "گردباد" چیه؟ جفتشون اول که میان با هیجان وارد زندگیت میشن.. و جفتشون موقع رفتن خونه، ماشین، و همه زندگیتو با خودشون می برن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اگر شب مال من بود ستاره مال تو...! اگر روزسهم من باشد خورشید پیشکش ات...! اما افسوس! عاشقان تهی دست اند 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آدم ها مثل کتابن از روی بعضی ها باید مشق نوشت ... از روی بعضی ها باید جریمه نوشت ... بعضی ها رو باید چندبار خوند تا معنیشونو بفهمیم ... و بعضی ها رو باید نخونده دور انداخت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زندگی را دور بزن و آن گاه که بر تارک بلند ترین قله ها رسیدی، لبخند خود را نثار تمام سنگریزه هایی کن که پایت را خراشیدند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به یارو میگن بابات به رحمت ایزدی پیوست  میگه رحمت ایزدی کیه ؟  / میگن نه منظورمون اینه که به دیار باقی شتافت / میگه دیار باقی کجاست ؟ / میگن یعنی دار فانی رو وداع گفت میگه دار فانی دیگه چه جور جاییه ؟ / میگن یعنی رخت از دنیا بربست میگه منظورتونو نمیفهمم / میگن ای بابا اون بابای خرت مرد میگه خر ما که بابا نداشت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چقدر زمونه بی وفاست نمی دونم خدا کجاست یکی بیاد بهم بگه کجای کارم اشتباست گاهی می خوام داد بکشم اما صدام در نمیاد بگم آخه خدا چرا دنیا به آخر نمی یاد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من از ساعت متنفرم ، از این اختراع عجیب بشر ، که جای خالی تو را به رخ دلتنگیهای من میکشد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرا اینگونه باور کن... کمی تنها ، کمی بی کس ، کمی از یادها رفته... خدا هم ترک ما کرده ، خدا دیگر کجا رفته...؟! نمی دانم مرا آیا گناهی هست..؟ که شاید هم به جرم آن ، غریبی و جدایی هست..؟؟

عجب رسمیه رسم زمونه/اس ام اس شده کار زمونه/میرن مسیج ها،از اونا فقط/هزینه هاشون به جا می مونه
یه روز یه مرده میره معدن بقیه اش باشه بعدا...
قانون دوم نیوتن: عشق در پسر ها هرگز از بین نمی رود بلکه از دختری به دختر دیگر انتقال می یابد
می دونی شباهت تو با گل چیه؟
هر دو تون عشقین با این تفاوت که گل عشق زنبور عسله ولی تو عشق
مگس!

میخوام بگم دوستت دارم... نه به 21 زبان زنده دنیا... بلکه به زبان قلبم....
گوش کن: تالاپ..تولوپ...

از اداره هوا شناسی مزا حمتون می شم، ببخشید اگه یه نفر دلش هوای تو رو کرده با شه باید چی کار کنه؟؟

تو قندی...
نباتی...
شکلاتی...
عسلی...
یا که شیرینی نداری بدی من با چاییم بخورم؟

امروز روز جهانی قشنگترین دختر دنیاست... که به تو هیچ ربطی نداره

زمانیکه دانش یک مرد برای موفقیت کافی است. ولی تقوای او کافی نیست. هر چه را که او ممکن است بدست آورد دوباره از دست خواهد داد. (کنفسیوس)

موفقیت به همان اندازه شکست خطرناک است. (لائو تزو)

برای قضاوت در مورد موفقیت خودت ببین چه بدست آورده ای و در قبال آن چه از دست داده ای. (دالای لاما)

همة چیزی که در این زندگی لازم دارید بی خبری و اعتماد به نفس است و موفقیت حتمی است. (مارک تواین)

موفقیت توانایی رفتن از شکستی به شکست دیگر بدون از دست دادن شور و حرارت است. (وینستون چرچیل

خطا پایه موفقیت است و وسیله ای است که با آن می توان به موفقیت رسید. ( Loa Tzu )

از اشتباهات خود شرمنده نشوید و آن را جرم ندانید. ( کنفسیوس )

بسیاری از افراد خوب موفقیت را می بینند. برای من موفقیت با تکرار خطا و درون بینی آن بدست می آید. در حقیقت موفقیت حاصل یک درصد کار است که خود از 99 در صد خطا حاصل شده است. ( سوشیرو هوندا )

در غرب دلبستگی ما به موفقیت باعث سست شدن ما در خطر کردن می شود. آنجه از این خطر کردن می آموزیم به آن موفقیت می ارزد. و این ترس از شکست است که تعیین می کند که بیاموزیم یا نه؟

( پارکر پالمر )

خطا فرصتی است که هوشمندانه تر باشیم. (هنری فورد )

هر چه شما را نمی کشد شما را قوی تر می کند. ( مارلون براندو )

من هفتصد بار اشتباه نکردم. من یک بار اشتباه نکردم من زمانی موفق شدم که هفتصد راهی را که موفقیت آمیز نبود اصلاح کردم. هر گاه راهی را که عمل نمی کرد حذف کردم راهی را پیدا کردم که کار می کرد. ( توماس ادیسون )

هر گاه خبر های بد را به عنوان یک نیاز به تغییر و نه یک خبر منفی پذیرفتید شما از آن شکست نخورده اید بلکه از آن چیزهای تازه آموخته اید ( بیل گیتس )

 

 

اگر فکر میکنید نخبه ها فقط کسانی هستند که از هوش و ذکاوت و پشتکار زیادی برخوردارند سخت در اشتباهید!


نخبه بی حیا: ارشمیدس،به دلیل عدم رعایت شئونات در حین یافتن!


نخبه ی علاف: نیوتن، به دلیل مگس پرانی و یه قل دو قل زیر درخت سیب!


نخبه اشتباهی: ابن سینا، به دلیل نامگذاری اشتباهی کتابهایش!


نخبه ریاضی: علی پروین، به دلیل طرح نظریه: ۷۰٪ آماده ایم میماند ۴۰٪ بقیه!


نخبه منکرات سر خود: بابا طاهر عریان!


نخبه جهت یابی: علی اکبر استاد اسدی، بخاطر باز کردن دروازه ایران در بازی ایران-ژاپن!


نخبه با تعصب: علی انصاریان، به دلیل تعصب بیش از اندازه به باشگاه پرسپولیس!


نخبه آمارگیر: گراهام بل، بخاطر اختراع تلفن!


نخبه لعنتی: مخترع تلفن همراه، به دلیل اینکه اختراعش هرماه چندین ده هزارتومان برای ما قبض به ارمغان می آورد!


نخبه آدم کش: برادران رایت، بدلیل اینکه اختراع آنها یعنی هواپیما سالانه جانه چند صدنفر رو میگیره!


نخبه فداکار: پتروس، چون توانست فشار آب پشت یک سد را با یک انگشت مهار کند!


نخبه سرکاری: مونالیزا، بخاطر لبخندی که سالیان سال همه مردم دنیا را سرکار گذاشته!


نخبه برنامه کودک: مجید قناد و قلقلی، بخاطر اینکه 50ساله با همون شکل و شمایل برنامه کودک درست میکنند.

Beautiful pictures are developed from negatives in a dark room
so , if you see darkness in your life
Be sure that god is making a beautiful picture for you

قطعه‌ای از شاهکار ادبی یک ترک : شب بود و خورشید به روشنی می‌درخشید، پیرمردی جوان، یکه و تنها با خانواده‌اش در سکوت گوش‌خراش خیابان قدم‌زنان ایستاده بود


از همه اندوهگین تر کسی است که از همه بیشتر می خندد (  پل سارتر )

 این شمایید که به مردم می آموزید که چگونه با شما رفتار کنند. ( وین دایر )

من در جهان یک دوست داشته ام و آن خودم بوده ام. ( ناپلئون )

هرگز زمانت را با کسی که آماده نیست زمانش را با تو بگذراند، نگذران. ( مارکز )

چنان باش که به هر کس بتوانی بگویی مانند من رفتار کن. ( کانت )

خوشبختی شکاف این بدبختی است تا بدبختی دیگر ( چارلی چاپلین‌ )

 اگه قرار باشه بین موندن در کنار تو و رفتن به بهشت یکی رو انتخاب کنم تو رو انتخاب میکنم چون بی تو بهشت برین زندان من است

-@-    -@-   -@-    -@-    -@-    -@-    -@-    -@-

-@-    -@-    -@-    -@-

                    -@-    -@-   -@-   

عکس هوایی از مسابقه ی دوچرخه سواری....   


نازم ! جیگرم ! عسلم ! شیرینم ! خوشگلم ! با نمکم ! تازه با حال هم هستم

دنیا این جوریه دیگه اگه گریه کنی میگن کم آوردی ، اگه بخندی میگن دیوونست ، اگه دل ببندی تنهات میزارن ، اگه عاشق بشی دلتو میشکنن ، با این حال باید لحظه ای را گریست ، دمی را خندید ، ساعتی را دل بست و عمری عاشقانه زیست

این است زندگی میزی برای کار؟ کاری برای تخت؟ خوابی برای جان؟ جانی برای مرگ؟ مرگی برای یاد؟ یادی برای سنگ؟ این بود زندگی

 

 

 


 
روزنه
ساعت ٢:٠۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸٧ : توسط : Ali Eblis

لغت نامه جلسات کارشناسی!

1. این بستگى دارد به... یعنى: جواب سوال شما را نمى دانم!

2. این موضوع پس از روزها تحقیق و بررسى فهمیده شد. یعنى: این موضوع را بطور تصادفى فهمیدم!

3. نحوه عمل سیستم بسیار جالب و دقیق است. یعنى: سیستم کار مى کند و این براى ما تعجب انگیز است!

4. کاملا انجام شده یعنى: تنها راجع به 10 درصد کار برنامه ریزى شده!

5. ما تصحیحاتى روى سیستم انجام دادیم تا آن را ارتقا دهیم. یعنى: تمام طراحى ما اشتباه بوده و ما از اول شروع کرده ایم!

6. پروژه به دلیل بعضى مشکلات دیده نشده، کمى از برنامه ریزى عقب است. یعنى: تاکنون روى پروژه دیگرى کار مى کردیم!

7. ما پیش بینی مى کنیم... یعنى: 90 درصد احتمال خطا مى رود!

8. این موضوع مستند نشده... یعنى: تاکنون کسى از اعضا تیم پروژه به این موضوع فکر نکرده است!

9. پروژه طورى طراحى شده که کاملا سیستم بدون نقص کار مى کند. یعنى: هرگونه مشکلات بعدى ناشى از عملکرد غلط اپراتورها است!

10. تمام انتخاب اولیه به کنار گذاشته شد. یعنى: تنها فردى که این موضوع را مى فهمید از تیم خارج شده است!

11. کل کوشش ما براى این است که مشترى راضى شود. یعنى: ما آنقدر از زمان بندى عقبیم که هر چه که به مشترى بدهیم راضى مى شود!

12. تحویل پروژه براى فصل آخر سال آینده پیش بینى شده است. یعنى: که تا آن زمان ما مى توانیم مقصر تاخیر در اجراى پروژه را کسى از میان تیم کارفرما پیدا کنیم!

13. روى چند انتخاب به طور هم زمان در حال کار هستیم. یعنى: هنوز تصمیم نگرفته ایم چه کنیم!

14. تا چند دقیقه دیگر به این موضوع مى رسیم. یعنى: فراموشش کنید، الان به اندازه کافى مشکل داریم!

15. حالا ما آماده ایم صحبت هاى شما را بشنویم. یعنى: شما هر چه مى خواهید صحبت کنید که البته تاثیرى در کارى که ما انجام خواهیم داد ندارد!

16. به علت اهمیت تئورى و عملى این موضوع... یعنى: به علت علاقه من به این موضوع!

17. سه نمونه جهت مطالعه شما انتخاب شده و آورده شده اند. یعنى: طبیعتا بقیه نمونه ها واجد مشخصاتى که شما باید بعد از مطالعه به آن برسید، نبوده اند!

18. بقیه نتایج در گزارش بعدى ارائه مى شود. یعنى: بقیه نتایج را تا فشار نیاورید نخواهیم داد!

19. ثابت شده که ... یعنى: من فکر می کنم که ...!

20. این صحبت شما تا اندازه اى صحیح است. یعنى: از نظر من صحبت شما مطلقا غلط است!


 
داستان کوتاه
ساعت ٥:٠٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٩ فروردین ،۱۳۸٧ : توسط : Ali Eblis
Young Man: Sir, may I know the time, please? Old Man: Certainly not. Young Man: Sir, but why? What are you going to lose,if You tell me the time? Old Man: Yes, I may lose something if I tell you the time. Young Man: But Sir, can you tell me how? Old Man : See, if I tell you the time you will definitely thank me and may be tomorrow again you will ask me the time. Young Man: Quite possible. Old Man: May be we meet two three times more and you will ask my name and address. Young Man: Quite possible. Old Man: One day you may come to my house saying you were just passing by and came into wish me. Then as a courtsey, I will offer you a cup of tea. After my courteous approach you will try to come again.This time you will appreciate tea and ask who has made it.? Young Man: Possible Old Man: Then I will tell you that my daughter has and I will then have to introduce my young and pretty daughter to you & you will admire my daughter. Young Man: Smiles. ;) Old Man: Now onwards you will try to meet my daughter again and again. You will offer her to go out for a movie together and a date with you. Young Man: Smiles Old Man: My daughter may start liking you and start waiting for you. After meeting regularly you will fall in love with her and propose her for marriage. Young Man: Smiles Old Man: One day both of you will come to me and tell me about your love and ask for my permission. Young Man: Oh Yes! And smiles Old Man: (Angrily) Young man, I will never marry my daughter to a person like you who does not even own a watch....understand?? left angrily. مرد جوان :ببخشید آقا میشه بگین ساعت چنده// پیرمرد:معلومه که نه چرا آقا ..مگه چی ازتون کم میشه اگه به من ساعت رو بگین ؟؟ یه چیزایی کم میشه ...و اگه به تو ساعت رو بگم به ضررم میشه ولی آقا آخه میشه به من بگین چه جوری؟؟ ببین اگه من به تو ساعت رو بگم مسلما تو از من تشکر میکنی و شاید فردا دوباره از من ساعت رو بپرسی نه؟؟ خوب ..آره امکان داره امکانش هم هست که ما دو سه بار یا بیشتر باز هم همدیگه رو ملاقات کنیم و تو از من اسم و آدرسم رو هم بپرسی خوب... آره این هم امکان داره یه روزی شاید بیای خونه من و بگی داشتم از این دور ورا رد میشدم گفتم یه سری به شما بزنم و منم بهت تعارف کنم بیای تو تا یه چایی با هم بخوریم..و بعد این تعارف و ادبی که من به جا آوردم باعث بشه که تو دوباره بیای دیدن من و در اون زمانه که میگی به به چه چایی خوش طعمی و بپرسی که کی اونو درست کرده آره ممکنه بعدش من به تو میگم که دخترم چایی رو درست کرده و در اون زمان هست که باید دختر خوشگل و جوونم رو به تو معرفی کنم و تو هم از دختر من خوشت بیاد لبخندی بر لب مرد جوان نشست در این زمان هست که تو هی میخوای بیای و دختر منو ملاقات کنی و ازش میخوای باهات قرار بزاره و یا این که با هم برین سینما مرد جوان از تجسم این موضوع باز هم لبخند زد دختر من هم کم کم به تو علاقمند میشه و همیشه چشم انتظارته که بیای و پس از ملاقات های مکرر تو هم عاشقش میشی و ازش درخواست میکنی که باهات ازدواج کنه مرد جوان دوباره لبخند زد یه روزی هر دو تاتون میایین پیش من و به عشقتون اعتراف میکنین و از من واسه عروسیتون اجازه میخواین اوه بله ...حتما و تبسمی بر لبانش نشست پیرمرد با عصبانیت به مرد جوان گفت:من هیچوقت اجازه نمیدم که دختر دسته گلم با آدمی مث تو که حتی یه ساعت مچی هم نداره ازدواج کنه..میفهمی؟؟؟؟ و با عصبانیت دور شد. ++++++++++++++++
 
کارت پستال ای الکترونیکی
ساعت ٤:٥٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱ فروردین ،۱۳۸٧ : توسط : Ali Eblis

توی آدرسی که براتون گذاشتم یه عالمه کارت پستال الکترونیکی داره که می تونید هرکدومش خواستید دانلود کنید یا اینکه برای کسی دیگه بفرستید.

http://www.yara.ir/Ecard/AllCategories.aspx


 
روزنه
ساعت ٢:٤٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱ اسفند ،۱۳۸٦ : توسط : Ali Eblis
بحثی که در روزهای اخیر بسیار داغ بود و در چند سال اخیر هم همیشه آخر بهمن، بحثش داغه، بحث روز ولنتاین و سپندارمزگان هستش. انتخاب ولنتاین غربی یا سپندارمزگان ایرانی!

مطلبی که در ادامه می خونید تحقیقی‌ست در این زمینه که ما رو به این نتیجه می‌رسونه که:

سپندارمزگان ، ولنتاین نیست

جشن اسفندگان ، تجلیل روز زن
پیرایه مشفق
pirayemoshfegh@yahoo.com

29بهمن(18 فوریه) در تقویم ایرانی (5 اسفند درتقویم باستان) اسفند نامیده شده است و به دلیل برابری روز و ماه در این روز جشنی بر پا می شود که اسفندگان نامیده شده است. این جشن به افتخار  *امشاسپند اسفند/اسپند (اوستا:اسپنته آرمیتی Spenta Armaiti، پهلوی:سپندارمذ Spandarmaz) برگزار می گردد که این روز و تمام ماه اسفند متعلق به او است. این جشن را در حقیقت می توان گرامیداشت زنان دانست که قدیمی ترین در نوع خود در جهان است.

اسپند یا اسفند  که نام او (آرمیتی) به معنی اخلاص است تنها امشاسپند زن در میان هفت امشاسپند است. او دختر اهورامزدا است و در انجمن الهی در طرف چپ او می نشیند. او مظهر فرمانبرداری مومنانه، هماهنگی مذهبی و پرستش است.

در اوستا، آرمیتی در جهان معنوی مظهر فداکاری و از خود گذشتگی، و در جهان مادی ایزد موکل زمین است که در دوره های بعدی تبدیل به خود زمین می گردد. آسمان ستاره نشان لباس اوست.

سپندارمذ نیرو و توان به مردان می دهد. بعنوان ایزد موکل زمین هنگامیکه شخص پارسایی  زمین بایری را برای زراعت آماده می سازد یا گله را بر روی آن می پرورد و یا فرزند پارسایی را به دنیا می آورد شاد می گردد. و هنگامیکه فرمانروای ظالم یا دزدی نابکار بر چهره او قدم می زند اندوهگین می شود. برای خشنود کردن او باید خشنودی زمین و زنان را فراهم آورد.

در متون پهلوی سپندارمذ خویشکاری جدیدی را به خود می گیرد که تا قبل از آن با خود نداشته است. او نگهبان زنان پارسا می شود. هر کس می خواهد او را خشنود سازد باید زنان پارسا را خشنود نماید. از طریق اوست که مرد مؤمن زنی شریف برای خود خواهد یافت.

در فرشکرد و نبرد واپسین جهان او همتای دیوی خود ترومت(Taromat) را از میان خواهد برد.

روز سپندارمذ در ایران باستان روز زنان و قدیمی ترین روز در نوع خود در جهان است. در این روز زنان از کار خانه معاف بودند و مسئولیت خانه بر عهده مردان بود که علاوه بر آن باید برای زنان در این روز هدیه ای تهیه می کردند. برای برگزاری این جشن در این روز همه افراد خانه بامداد زودتر از هر روز از خواب بیدار می شدند. خانه را تمیز می کردند و با پختن آش که غذای سنتی ایرانیان است جشن را آغاز می کردند.

بسیاری این روز را روز والنتاین ایرانی می دانند اما باید در نظر داشت در اساطیر ایرانی عشق و ارتباط زمینی آن گونه که آن را فی المثل در اساطیر یونان و روم می بینیم وجود نداشته است. ایزدان اساطیری ایرانی بندرت جلوه مادی به خود می گیرند و نمی توانند مظهر امیال زمینی باشند. سپندارمذ در موارد نادری به شکل مادی ظاهر شده که یکی از آن موارد، در زمان منوچهر شاه و آرش کمانگیر است. این داستان بطور مفصل در مآخذ اسلامی آمده است و خلاصه آن چنین است:

در زمان شاه منوچهر، افراسیاب تورانی به ایران حمله کرد و پادشاه پیشدادی را در طبرستان محصور کرد. منوچهر از افراسیاب درخواست کرد که به اندازه یک تیر پرتاب از خاک او را به وی بازگرداند. افراسیاب این درخواست را پذیرفت. سپندارمذ در بارگاه منوچهر حاضر شد و به منوچهر دستور داد تیر و کمان خاصی بسازد و آرش که تیرانداز ماهری بود این تیر را پرتاب کرد و خود پس از پرتاب تیر پاره پاره شد. خدا باد را فرمان داد که این تیر را از کوه رویان بردارد و به اقصای خراسان برساند و این تیر در بلخ فرود آمد و  به این طریق مرز ایران و توران مشخص شد.

عشق های زمینی بین ایزدان و یا نسبت به ایزدان در باور اساطیری ایرانی بسیار نادر است. تنها یک مورد ابراز عشق نسبت به سپندارمذ دیده شده است و آن هنگامی است که افراسیاب با دیدن سپندارمذ به او دل می بندد و او را به زنی می خواهد و این ایزد در زمین فرو می رود.

پس باور بداریم که روز سپندارمذ روز زن در باور ایرانیان است و ایرانیان چنین روزی  را هرگز روز عشق یا والنتاین نمی نامیده اند.

امشاسپندان یا امهرسپندان (اوستا: امشه اسپنته) شش جلوه از جلوه های اورمزد(اوستا: اهورا مزدا) هستند و با سرور خود اورمزد انجمن آسمانی هفت امشاسپند را تشکیل می دهند.


منابع:
آموزگار، ژاله.1374؛ تاریخ اساطیری ایران. انتشارات سمت.
تفضلی احمد. 1356؛ « آرش». دانشنامة ایران و اسلام زیر نظر احسان یارشاطر بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
 تفضلی احمد.1367؛ «خواستگاری افراسیاب از اسپندارمد» ایران نامه. سال هفتم شمارة 2.ص189-199.
هینلز جان. 1371؛ شناخت اساطیر ایران. ترجمة ژالة آموزگار-احمد تفضلی. کتابسرای بابل- نشر چشمه

Dhalla, M.J.N. Z., 1914: Zoroastrian Theology from the Earliest Times to the Present Day, New York.
www.cais-soas.com

 


 
روزنه
ساعت ۳:۳٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٩ بهمن ،۱۳۸٦ : توسط : Ali Eblis

ملاقات

ظهر یک روز سرد زمستانی، وقتی امیلی به خانه برگشت، پشت در پاکت نامه ای را دید که نه تمبری داشت و نه مهر اداره پست روی آن بود. فقط نام و آدرسش روی پاکت نوشته شده بود. او با تعجب پاکت را باز کرد و نامه ی داخل آن را خواند:

« امیلی عزیز،

عصر امروز به خانه تو می آیم تا تو را ملاقات کنم.

با عشق، خدا»

امیلی همان طور که با دست های لرزان نامه را روی میز می گذاشت، با خود فکـر کرد که چـرا خـدا مـی خواهد او را ملاقات کند؟ او که آدم مهمی نبود. در همین فکرها بود که ناگهان کابینت خالی آشپزخانه را به یاد آورد و با خود گفت:« من، که چیزی برای پذیرایی ندارم!» پس نگاهی به کیف پولش انداخت. او فقط 5 دلار و 40 سنت داشت. با این حال به سمت فروشگاه رفت و یک قرص نان فرانسوی و دو بطری شیر خرید. وقتی از فروشگاه بیرون آمد، برف به شدت در حال بارش بود و او عجله داشت تا زود به خانه برسد و عصرانه را حاضر کند. در راه برگشت، زن و مـرد فقیـری را دیـد که از سـرمـا مـی لرزیدند. مرد فقیر به امیلی گفت:« خانم، ما خانه و پولی نداریم. بسیار سردمان است و گرسنه هستیم. آیا امکان دارد به ما کمکی کنید؟»

امیلی جواب داد:« متاسفم، من دیگر پولی ندارم و این نان ها را هم برای مهمانم خریده ام.»

مرد گفت:« بسیار خوب خانم، متشکرم» و بعد دستش را روی شانه همسرش گذاشت و به حرکت ادامه دادند.

همان طور که مرد و زن فقیر در حال دور شدن بودند، امیلی درد شدیدی را در قلبش احساس کرد. به سرعت دنبال آنها دوید: « آقا، خانم، خواهش می کنم صبر کنید.» وقتی امیلی به زن و مرد فقیر رسید، سبد غذا را به آنها داد و بعد کتش را درآورد و روی شانه های زن انداخت.

مرد از او تشکر کرد و برایش دعا کرد. وقتی امیلی به خانه رسید، یک لحظـه ناراحت شـد چون خـدا می خواست به ملاقاتش بیاید و او دیگر چیزی برای پذیرایی از خدا نداشت. همـان طور که در را بـاز می کرد، پاکت نامه دیگری را روی زمین دید. نامه را برداشت و باز کرد:

« امیلی عزیز،

از پذیرایی خوب و کت زیبایت متشکرم،

با عشق، خدا» 

 

مهمان

پیرزن با تقوایی در خواب خدا را دید و به او گفت:« خدایا، من خیلی تنها هستم، آیا مهمان خانه من می شوی؟» خدا قبول کرد و به او گفت که فردا به دیدنش خواهد آمد.

پیرزن از خواب بیدار شد، با عجله شروع به جارو کردن خانه کرد. رفت و چند نان تازه خرید و خوشمزه ترین غذایی را که بلد بود، پخت. سپس نشست و منتظر ماند.

چند دقیقه بعد در خانه به صدا در آمد. پیرزن با عجله به طرف در رفت و آن را باز کرد. پشت در پیرمرد فقیری بود. پیرمرد از او خواست تا غذایی به او بدهد. پیرزن با عصبانیت سر فقیر داد زد و در را بست.

نیم ساعت بعد باز در خانه به صدا درآمد. پیرزن دوباره در را باز کرد. این بار کودکی که از سرما می لرزید از او خواست تا از سرما پناهش دهد. پیرزن با ناراحتی در را بست و غرغرکنان به خانه برگشت.

نزدیک غروب بار دیگر در خانه به صدا درآمد. این بار پیرزن مطمئن بود که خدا آمده، پس با عجله به سوی در دوید. در را باز کرد ولی این بار نیز زن فقیری پشت در بود. زن از او کمی پول خواست تا برای کودکان گرسنه اش غذایی بخرد. پیرزن که خیلی عصبانی شده بود، با داد و فریاد، زن فقیر را دور کرد.

شب شد ولی خدا نیامد. پیرزن ناامید شد و رفت که بخوابد و در خواب بار دیگر خدا را دید.

پیرزن با ناراحتی به خـدا گفت:« خدایـا، مگر تو قول نداده بودی که امـروز به دیـدنم مـی آیی؟»

خدا جواب داد:« بله، ولی من سه بار به خانه ات آمدم و تو هر سه باردر را به رویم بستی!»

 

ثروت

مرد ثروتمند و باتقوایی که در حال مرگ بود از خدا خواست تا ثروت و گنجینه خود را به بهشت بیاورد. خدا هم چون مرد ثروتش را از راه حلال درآورده بود و به مستمندان هم کمک کرده بود؛ قبول کرد.

مرد ثروتمند به خدمتکاران خود دستور داد تا چمدانی را پر از طلا کنند و داخل تابوتش بگذارند.

ساعاتی بعد مرد از دنیا رفت و در آن دنیا همراه چمدان به دروازه بهشت رسید. فرشته مأمور در بهشت به او گفت:« ورود با چمدان ممنوع است.» مرد به او گفت که با اجازه خداوند این چمدان را با خود آورده است. فرشته قبول کرد و پرسید:« داخل چمدان چه آورده ای؟» مرد چمدان را باز کرد. فرشته با حیرت گفت:« سنگ فرش خیابان؟!»

فرشته در بهشت را باز کرد. بهشت شهری بود با دیوارهایی از زمرد، خانه های از سنگ یاقوت با درهایی از لعل سرخ، درختانی زیبا که مرواریدهای قشنگی از آن آویزان بودند و سنگ فرش خیایان ها همه از طلای ناب!

 

عشق بدون قید و شرط

 

داستانی را که می خواهم برایتان نقل کنم درباره سربازی است که پس از جنگ ویتنام می خواست به خانه خود بازگردد.

سرباز قبل از این که به خانه برسد، از نیویورک با پدر و مادرش تماس گرفت و گفت:« پدر و مادر عزیزم، جنگ تمام شده و من می خواهم به خانه بازگردم، ولی خواهشی از شما دارم. رفیقی دارم که می خواهم او را با خود به خانه بیاورم.»

پدر و مادر او در پاسخ گفتند:« ما با کمال میل مشتاقیم که او را ببینیم.»

پسر ادامه داد:« ولی موضوعی است که باید در مورد او بدانید، او در جنگ به شدت آسیب دیده و در اثر برخورد با مین یک دست و یک پای خود را از دست داده است و جایی برای رفتن ندارد و من می خواهم که اجازه دهید او با ما زندگی کند.»

پدرش گفت:« پسر عزیزم، متأسفیم که این مشکل برای دوست تو بوجود آمده است. ما کمک می کنیم تا او جایی برای زندگی در شهر پیدا کند.»

پسر گفت:« نه، من می خواهم که او در منزل ما زندگی کند.»

آنها در جواب گفتند:« نه، فردی با این شرایط موجب دردسر ما خواهد بود. ما فقط مسئول زندگی خودمان هستیم و اجازه نمی دهیم او آرامش زندگی ما را برهم بزند. بهتر است به خانه بازگردی و او را فراموش کنی.»

در این هنگام پسر با ناراحتی تلفن را قطع کرد و پدر و مادر او دیگر چیزی نشنیدند.

چند روز بعد پلیس نیویورک به خانواده پسر اطلاع داد که فرزندشان در سانحه سقوط از یک ساختمان بلند جان باخته و آنها مشکوک به خودکشی هستند.

پدر و مادر آشفته و سراسیمه به طرف نیویورک پرواز کردند و برای شناسایی جسد پسرشان به پزشکی قانونی مراجعه کردند.

با دیدن جسد، قلب پدر و مادر از حرکت ایستاد. پسر آنها یک دست و پا داشت!  

 

 منبع: عشق بدون قید و شرط


 
روزنه
ساعت ۳:۳۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٩ دی ،۱۳۸٦ : توسط : Ali Eblis

 

To realize
The value of ten years:
Ask a newly Divorced couple

اگه میخوای ارزش ده سال رو بفهمی ..از زوجی که تازه از هم جدا شده اند بپرس

 >*<   >*<    >*<   >*<   >*<   >*<   >*<   >*<

To realize
The value of four years:
Ask a graduate

اگه میخوای ارزش چهار سال رو بفهمی ...از یه فارغ التحصیل بپرس

  >*<   >*<    >*<   >*<   >*<   >*<   >*<   >*<

To realize
The value of one year:
Ask a student who Has failed a final exam

.اگه میخوای ارزش یک سال رو بفهمی ....از یه محصل که در امنحان آخر سال مردود شده بپرس

>*<   >*<    >*<   >*<   >*<   >*<   >*<   >*<

To realize
The value of nine months:
Ask a mother who gave birth to a still born

اگه میخوای ارزش 9 ماه رو بفهمی ....از یه مادر که تازه نوزادش رو به دنیا اورده بپرس 

>*<   >*<    >*<   >*<   >*<   >*<   >*<   >*<

To realize
The value of one month:
Ask a mother who has given birth to a premature baby

اگه میخوای ارزش یک ماه رو بفهمی ...از یه مادر که نوزاد نارسی رو به دنیا آورده بپرس

>*<   >*<    >*<   >*<   >*<   >*<   >*<   >*<

To realize
The value of one hour:
Ask the lovers who are waiting to Meet

.اگه میخوای ارزش یک ساعت رو بفهمی ...از عاشقانی که چشم انتظار ملاقات همدیگر هستند بپرس

>*<   >*<    >*<   >*<   >*<   >*<   >*<   >*<

To realize
The value of one minute:
Ask a person
Who has missed the train, bus or plane

.اگه میخوای ارزش یک دقیقه رو بفهمی ....از کسی که از قطار یا هواپیماش جا مونده بپرس 

>*<   >*<    >*<   >*<   >*<   >*<   >*<   >*<

To realize
The value of one-second:
Ask a person
Who has survived an accident

.اگه میخوای ارزش یک ثانیه رو بفهمی ...از کسی که از یک حادثه ناگهانی جان سالم به در برده بپرس   

>*<   >*<    >*<   >*<   >*<   >*<   >*<   >*<

To realize
The value of one millisecond:
Ask the person who has won a silver medal in the Olympics

.اگه میخوای ارزش یک هزارم ثانیه رو بفهمی .....از کسی که مدال نقره المپیک رو برده بپرس 

*<   >*<    >*<   >*<   >*<   >*<   >*<   >*<

To realize the value of a friend:
Lose one

.وقتی ارزش یه دوست رو میفهمی که از دستش بدی 

 >*<   >*<    >*<   >*<   >*<   >*<   >*<   >*<

Time waits For no one

زمان برای هیچکس صبر نمیکنه
Treasure every moment you have

وهر لحظه از عمر مانند یک گنج گرانبهاست

>*<   >*<    >*<   >*<   >*<   >*<   >*<   >*<

You will treasure it even more when
you can share it with someone special

و وقتی ارزشمندتر میشه که بتونی  اونو  با کسی که برات مهمه

سپری کنی

 >*<   >*<    >*<   >*<   >*<   >*<   >*<   >*<


 
Poker Hand Rankings
ساعت ۸:٢٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٦ آذر ،۱۳۸٦ : توسط : Ali Eblis
Royal Straight Flush. Very rarely met hand - the best one. It's quite impossible to get ten, jack, queen and king and all of the same suit. Straight Flush. Like Royal Straight Flush it should contain five cards of the same suit in sequence but the lowest card is not necessarily ten. It can be lower: 2 or ace: 5s-4s-3s-2s-As Four of a kind. Four cards of one type. Full House. Both three of a kind and a pair. When your opponent also has a full house, the winning hand is the hand with higher three of a kind. Flush. Five card of the same suit. If anyone else at the table has a flush too then the winning hand is that with the highest card. Straight. Five cards in sequence off-suit. Three of a kind. Three cards of one type. If two of them in your hand - it is "set", else - three of a kind. Two pairs. A pair is two cards of a kind. In case there is more than one hand with two pairs - the winning hand is with the highest pair. One pair. Two cards of equal rank. In case both players with pairs have cards of the same rank - the highest odd card determines the winner. High card. It's the weakest hand because anyone with a pair of deuces can beat you. In this example your have "Ace high" which only can beat a hand with the lower high card.
 
روزنه
ساعت ٢:۱٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۳ آبان ،۱۳۸٦ : توسط : Ali Eblis
<>
 

Never Lose your Hope
هیچ وقت  امیدت رو از دست نده

 

 

 If you can look at the sunset and enjoy,
then you still have hope

اگر توانایی این رو داری که به غروب خورشید نگاه کنی

و از اون لذت ببری

پس هنوز امید در تو زنده است  

 

 

 

If you can feel beauty in the colors of a small flower,
then you still have hope
 

اگرتو  میتونی زیبایی رو در رنگهای یه گل کوچیک حس کنی

پس هنوز امید در تو زنده است

 

 

If you can find pleasure in the movement of a butterfly,
then you still have hope
 

اگرتو میتونی از پرواز یه پروانه لذت ببری

پس هنوز امید در تو زنده است

 

 

If the smile of a child can still warm your heart,
then you still have hope

اگرلبخند یک کودک هنوز میتونه گرمی بخش قلب تو باشه

  پس هنوز امید در تو زنده است

 

 

If you can see the good in other people,
then you still have hope

اگر میتونی خوبی ها و محسنات  آدم های  دیگه رو ببینی

 پس هنوز امید در تو زنده است

 

 

 

If the rain breaking on a roof top can still lull you to sleep,
then you still have hope

اگر ترنم بارش بارون روی سقف خونه باعث آرامش توموقع  خواب میشه

پس هنوز امید در تو زنده است

 

 

If the sight of a rainbow still makes you stop and stare in wonder,
then you still have hope

اگر منظره ی یه رنگین کمون هنوز باعث میشه که تو بایستی و

به اون با شگفتی چشم بدوزی

 پس هنوز امید در تو زنده است

 

 

 

If you meet new people with a trace of excitement and optimism,
then you still have hope

اگر با هیجان ودید مثبت با  آدم های جدید روبرو میشی

پس هنوز امید در تو زنده است

 

 

 

 

If you give people the benefit of a doubt,
then you still have hope

اگربقیه رو باور داری و بی جهت به اون ها بدبین و شکاک نیستی

پس هنوز امید در تو زنده است

 

 

If you still offer your hand in friendship to others
that have touched your life, then you still have hope

 

اگر هنوز در دوستی با کسانی که در زندگی تو نقشی داشته اند

پیشقدم میشوی

 پس هنوز امید در تو زنده است

 

 

 

If receiving an unexpected card or letter still brings
a pleasant surprise, then you still have hope

اگر دریافت غیر منتظره ی یه کارت یا یه نامه هنوز واسه تو یه

 سورپرایز شیرین و لذت بخش هست

پس هنوز امید در تو زنده است

 

 

If the suffering of others still fills you with pain and frustration,
then you still have hope

اگر غصه و رنج بقیه مردم  هنوز دل تو رو به درد میاره و غمگینت میکنه

 پس هنوز امید در تو زنده است

 

 

If you refuse to let a friendship die, or accept that it must end,
then you still have hope

اگراجازه نمیدی  که یه رابطه دوستی قطع بشه

وقادر به قبول خاتمه یافتن اون نیستی 

پس هنوز امید در تو زنده است

 

 

 

If you still buy the ornaments, put up the Christmas tree or cook the turkey,
then you still have hope

اگر هنوز واسه شب عید و تزئین سفره هفت سین (یا درخت کریسمس)

و غدای مخصوص عید خرید میکنی

 پس هنوز امید در تو زنده است

 

 

 

If you still watch love stories or want the endings to be happy,
then you still have hope

اگر هنوز دوست داری فیلم های عاشقانه ببینی و علاقه داری که آخرش هم خوب

و به خوشی تموم بشه

پس هنوز امید در تو زنده است

 

 

 

Hope is such a marvelous thing. It bends, it twists, it sometimes hides,

 but rarely does it break It sustains us when nothing else can .

..It gives us reason to live and continue ,

 

امید چیز شگفت آوریه ..پر از پیچ و خم هست ..حتی ممکنه

 یه وقت هایی (در وجود انسانها) پنهان باشه ... ولی از بین نمیره و با تمام

پیچ و خمی که داره به ندرت   شکسته میشه

 

اون از ما نگهداری میکنه و قدرت تحمل رو زمانی که هیچ کاری از کسی

ساخته نیست به ما میده....

بهانه و دلیلی هست برای  زنده بودن و ادامه دادن

 

 

when we tell ourselves we’d rather give in

در زمانی که دیگه به  خودمون میگیم که بهتره که    تسلیم بشیم:

 

 

Hope puts a smile on our face when the heart cannot manage

امید  لبخند رو به صورتمون میاره زمانی که قلبمون از عهده این کار بر نمیاد

 

 

 

Hope puts our feet on the path when our eyes cannot see it

امید قدمهای ما رو در راهی که پیش گرفتیم استوار میکنه  زمانی که چشمامون

قادر به دیدن راه نیست

  

 

 

Hope moves us to act when our souls are confused of the direction

امید قدرت پیشروی و عمل کردن رو به ما میده وقتی که روح و روان آشفته ای داریم .

 

 

 

Hope is a wonderful thing, something to be cherished and nurtured,

 and something that will refresh us in return

امید چیز شگفت اوری هست.یه.زمانی  ما  باید اون رو در خودمون پرورش بدیم و بارور کنیم

و در عوض در زمانی دیگر اون میتونه نیروی تازه ای رو در ما به وجود بیاره

 

 

 

never lose your hope

هرگز امیدت رو از دست نده

 

fariba


 
← صفحه بعد